హోం పేజి / భక్తి శ్లోకాలు

భక్తి శ్లోకాలు

ఈ క్యాటగిరి లో మన ఇష్ట దైవం యొక్క భక్తి శ్లోకాలు ఉంచడం జరుగుతుంది.

శివుడి శ్లోకాలు

1. శివ అష్టోత్తర శతనామావళి, 2. బిల్వాష్టకమ్, 3. చంద్రశేఖరాష్టకం, 4. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం, 5. లింగాష్టకమ్, 6. శివపంచాక్షరీ స్తోత్రం, 7. రుద్ర కవచమ్, 8. రుద్రాష్టకమ్, 9. శతరుద్రీయమ్, 10. శ్రీ శివద్వాదశ నామస్మరణ, 11. శివాష్టకమ్, 12. శ్రీ శివస్తోత్రమ్, 13. శివమానస పూజా స్తోత్రము, 14. శివనామావళ్యాష్టకమ్, 15. ఉమామహేశ్వరాష్టకమ్, 16. ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం, 17. విశ్వనాథాష్టకమ్, 18. పార్వతీవల్లభనీలకంఠాష్ఠకమ్, 19. దక్షిణామూర్తి ...

Read More »